Chiến lược cải tạo nhà - Phần 2: Một số nguyên tắc thiết kế nội thất cơ bản